หลักสูตรอบรมหัตถการช่วยชีวิตในผู้บาดเจ็บ สำหรับแพทย์ทั่วไป โดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาแพทย์ที่จะจบออกไปทำงานเป็นแพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหัตถการขั้นสูงที่นอกเหนือจากแพทยสภากำหนด จัดทำโดยหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็น Extern รพ.ศรีนครินทร์ กองศัลยกรรม

2. เป็น Extern ที่มา elective หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

 

ขั้นตอนในการอบรม

1. Download เอกสารประกอบการอบรมตาม link ด้านล่าง

2. อ่านเอกสารประกอบการอบรมให้จบก่อนวันอบรม "ย้ำว่า อ่าน นะครับ ไม่งั้นเวลาเรียนจะทำไม่ทันเพื่อน"

3. ทำ Pre-test ส่งก่อน 21.00 น. คืนก่อนวันอบรม (พฤหัสบดี)

   (ส่งช้า หรือไม่ส่ง ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับใบประกาศนียบัตร)

4. เข้า Attend อบรมเต็มเวลา (100%)

5. สอบ Post-test evaluation (เกณฑ์ผ่าน 75%)

    หาสอบไม่ผ่าน สามารถติดต่อขอสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง ภายในเวลา 6 สัปดาห์

หมายเหตุ

เนื่องจากหลักสูตรอบรมนี้ อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ของแพทยสภากำหนด ดังนั้น หาก extern ที่ไม่ส่ง pre-test เข้าเรียนไม่เต็มเวลา หรือสอบ post-test ไม่ผ่าน จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร

Trauma Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand