top of page

      หลักสูตรอบรมหัตถการช่วยชีวิตในผู้บาดเจ็บ สำหรับแพทย์ทั่วไป โดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาแพทย์ที่จะจบออกไปทำงานเป็นแพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหัตถการขั้นสูงที่นอกเหนือจากแพทยสภากำหนด จัดทำโดยหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็น Extern รพ.ศรีนครินทร์ กองศัลยกรรม

2. เป็น Extern ที่มา elective หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

**เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้คณะแพทย์ศาสตร์ มีจำนวนร่างอาจารย์ใหญ่ในการทำ workshop แบบ fresh cadaver ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมได้เพียง 20 คน/รอบ เท่านั้น

 

รอบวันที่ 21 ตุลาคม 2565 9.00-12.00 น. 

เงื่อนไขในการอบรม

1. Download เอกสารประกอบการอบรมตาม link ด้านล่าง

2. อ่านเอกสารประกอบการอบรมให้จบก่อนวันอบรม "ย้ำว่า อ่าน นะครับ ไม่งั้นเวลาเรียนจะทำไม่ทันเพื่อน"

3. ทำ Pre-test ส่งก่อน 8.30 น. วันพฤหัสบดี ที่ 20 ต.ค. 65

4. ประกาศรายชื่อและที่นั่งอบรมวันที่ 20 ต.ค. 65 (โดยผู้ที่ทำ pre-test ได้คะแนนสูงจะมีสิทธิ์เข้าอบรม หากคะแนนเท่ากันจะเรียงตามลำดับเวลาที่ส่ง pre-test)

5. เข้า Attend อบรมเต็มเวลา (100%)

หมายเหตุ

เนื่องจากหลักสูตรอบรมนี้ อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ของแพทยสภากำหนด จึงไม่ได้บังคับเรียนทุกคน เข้าเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจครับ

bottom of page