top of page

Lesson : 07

Patient Disposition

    บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันการเกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังและไขสันหลังโดยเฉพาะในระดับคอ เพราะหากมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นต่อลำไขสันหลัง อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจ การเกิดอัมพาตแขนขาได้ มาช่วยกันดูแลและป้องกันการเกิดการบาดเจ็บดังกล่าวกันเถอะ

พี่ผาติ

Apr, 2019

พี่ผาติ

นพ.ผาติ อังคสิทธิ์

April, 2019

bottom of page