top of page
App3.jpg

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จัดการฝึกอบรม PHTLS รอบพิเศษขึ้น

เพื่อยกระดับบุคลากรและมาตรฐานการดูแลผู้บาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาล

ณ ศูนย์ฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบที่ 1 วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 21-22 สิงหาคม 2562

รอบที่ 2 วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 18-19 กันยายน 2562

จำนวน 48 ท่าน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียนอบรม

ผู้ที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก National Association of Emergency Medical Technician - NAEMT ประเทศสหรัฐอเมริกา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม (เฉพาะรอบพิเศษ 2 รอบนี้เท่านั้น)

 • Physician (doctor of medicine) / แพทย์

 • Nurses / พยาบาลวิชาชีพ

 • Paramedic / EMT-P (Emergency Medical Technician - Paramedic) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (วทบ. เวชกิจฉุกเฉิน) หลักสูตร 4 ปี

 • AEMT (Advanced Emergency Medical Technician) / EMT-I (Emergency Medical Technician Intermediate) : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ปวส.ฉพ.) หลักสูตร 2 ปี

 • EMT-B (Emergency Medical Technician Basic)

 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาล

 • ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้เข้าอบรมจะต้อง

 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือ PHTLS (ภาษาอังกฤษ ประมาณ 700 หน้า) ให้จบก่อนเข้าเรียน และสไลด์ที่ใช้สอนเป็นภาษาอังกฤษ

 • ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ การลุกนั่งหรือคุกเข่า เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ความคล่องตัวสูง

 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

 • ไม่อยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดใหญ่ ในระยะเวลา 3 เดือน

 • ควรจะต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานให้เรียบร้อย

ลงทะเบียนฟรี !!

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน

ทางศูนย์ฝึกฯไม่ได้ทำการสำรองที่พักและค่าเดินทางให้ ผู้เข้าอบรมต้องทำการสำรองที่พัก, ค่าเดินทาง และเบิกจากต้นสังกัดเอง

ขั้นตอนการสมัคร

1. Download ใบสมัครตาม link ด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารเป็นไฟล์ภาพ (.jpg .tiff .png) หรือ .pdf ดังนี้

 • ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

 • สำเนาบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานหรือหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือรับรองสถาณภาพการทำงานในปัจจุบัน

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์อิเลคทรอนิกส์ (pdf) ได้ที่ e-mail : kku.trauma@gmail.com 

3. ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

4. จะประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรมในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทางหน้า page นี้

5. หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่รับ คณะกรรมการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันฝึกอบรม จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

6. เมื่อท่านได้รับการคัดเลือกแล้ว ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ จะมีหนังสือเชิญเข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการส่งไปให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง

7. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน 10,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องสำรองค่าเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัดของท่าน

bottom of page