top of page

Lesson : 06

Initial Assessment and Management

    เนื่องจากความรู้มันมีการ update ใหม่เรื่อยๆ มาตรฐานการรักษาก็ก้าวหน้าไปตามยุคสมัย การเรียนการสอนก็คงต้อง update ตามกันไป จึงขอทำชีทประกอบการสอนที่สรุปมาเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน

พี่ป๊อป

นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล

April 4, 2021

bottom of page